ŠK spektrum Ředidlo S 6006 k ředění syntetických a olejových nátěrových látek 350 g

ŠK spektrum Ředidlo S 6006 k ředění syntetických a olejových nátěrových látek 350 g


Charakteristika: Je to zmes alifatických uhľovodíkov s minimálnym množstvom aromatických uhľovodíkov.
Použitie: Riedidlo sa používa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na ...
Celý popis

 • Charakteristika: Je to zmes alifatických uhľovodíkov s minimálnym množstvom aromatických uhľovodíkov.

 • Použitie: Riedidlo sa používa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu.


Vlastnosti: • Farba: bezfarebný

 • Zápach: typický po použitých surovinách

 • Hustota: 750 - 799 kg/m3

 • Farba v mg J2/100 ml roztoku: max. 6

 • Bod vzplanutia: 37,5°C

 • Odparok: max. 15 mg/100 ml

 • Teplotná trieda: T3

 • Trieda požiaru: II B

 • Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.


Bezpečnostné opatrenia:


Riedidlo S 6006 je klasifikované ako prípravok škodlivý pre človeka i pre životné prostredie a horľavý prípravok.


V prevádzkach, v ktorých sa manipuluje s riedidlom treba zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu z pracoviska a skladov pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady musia byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie používať v nevýbušnom prevedení. Zabrániť vzniku statickej elektriny. Používať náradie v neiskriacom prevedení. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.


Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C. Skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie horľavých kvapalín. Výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l , plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l , 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.


Schovať popis

Filter