Popis produktu

NAHRIEVACIE ELEKTRICKÉ, NATÁ,ČKY . POPIS: . Zí,skajte krá,sne, prirodzené, vlny so super rý,chlymi nahrievací,mi natá,čkami Fast Curls. . Tieto natá,čky obsahují, &scaron,ikovné, voskové, jadro, ktoré, im pomá,ha udržať nahriatie/teplotu a tak mô,žete vlasy natočiť omnoho rý,chlej&scaron,ie a sú,časne natočenie dlh&scaron,ie vydrží,. A nielen to, majú, tiež keramiku s ió,novou t ...
NAHRIEVACIE ELEKTRICKÉ, NATÁ,ČKY . POPIS: . Zí,skajte krá,sne, prirodzené, vlny so super rý,chlymi nahrievací,mi natá,čkami Fast Curls. . Tieto natá,čky obsahují, &scaron,ikovné, voskové, jadro, ktoré, im pomá,ha udržať nahriatie/teplotu a tak mô,žete vlasy natočiť omnoho rý,chlej&scaron,ie a sú,časne natočenie dlh&scaron,ie vydrží,. A nielen to, majú, tiež keramiku s ió,novou technoló,giou, ktorá, zanechá, va&scaron,e vlny vo vý,bornom stave, krá,sne a lesklé,. . &Scaron,PECIFIKÁ,CIA: . 20 zamatovo jemný,ch natá,čok . Vstavaná, klipsa na urý,chlenie natá,čania . 3 veľkosti: 4 malé,, 10 stredný,ch, 6 veľký,ch . Exkluzí,vne voskové, jadro na udržanie vysokej teploty, rý,chlej&scaron,ie . vytvarovanie vlasov a trvalej&scaron,í, styling . Tefló,nový, povrch natá,čok &ndash, nepriľnavý,, pre hlad&scaron,í, styling . Ionizá,cia pre viac lesku . Rý,chle zahriatie . Kontrolka zapnutia . Klipsy na jednoduché, pripevnenie natá,čok . Studené, dotykové, miesta

Zákazníci tiež kúpili