Začiatok podnikania

Máme dvoch kamarátov. Jeden je Peter, ktorý má ukončenú učňovku ako murár, druhý je Tomáš, ktorý ukončil strednú záhradnícku školu. Chcú podnikať v stavebnej oblasti, ale majú dilemu. Môžu začať podnikať obaja v stavebníctve, aj keď má Tomáš iné vzdelanie? Chcú si založiť živnosť, a tak by nemuseli prvý rok platiť sociálne odvody.

 

Voľné živnosti v stavebníctve

Nie vždy je potrebné preukazovať vzdelanie. Do skupiny živností, v ktorej nie je potrebné preukazovať vzdelanie ani prax patria:

Prípravné práce k realizácii stavieb
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (ak ich garantuje stavbyvedúci)
Dokončovacie stavebné práci pri realizácii exteriéru a interiéru okrem remeselných živností
Stavebné cenárstvo
Zhotovovanie mozaikových obrazov

Aby ste si mohli založiť jednu z týchto živností, musíte splniť tieto tri požiadavky:

Musíte mať vek aspoň 18 rokov
Musíte byť spôsobilý na právne úkony
Potrebná je bezúhonnosť - občan SR ho predkladať nemusí, živnostenský úrad si ho vyžiada sám.

Pri vyššie spomenutých voľných živnostiach môže aj Tomáš a aj Peter podnikať bez ohľadu na školu či prax.

Remeselné živnosti v stavebníctve

Do remeselných stavebných živností môžeme zaradiť napríklad murárstvo, podlahárstvo alebo pokrývačstvo.

Aby ste si mohli založiť remeselnú živnosť, musíte spĺňať okrem všeobecných podmienok (ako pri voľnej živnosti) aj osobitnú podmienku, ktorou je preukázanie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore (môže sa jednať o školu alebo prax).

Odborná spôsobilosť, sa preukazuje nasledujúcimi spôsobmi:

a. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru, výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo 

b. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo

c. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo

d. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo

e. dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.
 

Peter je vyštudovaný murár, a tak spĺňa spomínanú osobitnú podmienku odbornej spôsobilosti . Peter si tak môže založiť remeselnú živnosť murárstvo – písmeno a)

Tomáš však nespĺňa predpoklady pre založenie remeselnej živnosti, pretože nevyštudoval na takej škole a nemal ani prax v odbore. Môže tak napríklad Petrovi robiť stavebného pomocníka. Keď bude mať Tomáš 2- ročnú prax v murárstve, a jeho škola by sa považovala ako stredná škola v príbuznom odbore, živnosť na murárstvo dostane.

 
Koľko stojí založenie živnosti online v stavebníctve

Pri založení živnosti cez www.sro-start.sk si môžete vybrať akýkoľvek počet voľných živností a budete platiť len 25 eur. Inak by ste platili za každú živnosť osobitne. Za remeselné živnosti sa pripláca 7,5 eur. 


Postup ako na to

Ak chcete začať podnikať s voľnou alebo remeselnou živnosťou, je potrebné najprv získať živnostenský list, ktorý vás oprávňuje podnikať. Ten získate na živnostenskom úrade (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania). Je potrebné ísť na živnostenský úrad podľa vášho trvalého bydliska alebo podľa sídla firmy, ak ide o právnickú osobu).

 Ako založiť živnosť:

Klasicky– prídete osobne na  živnostenský úrad v mieste trvalého bydliska
ONLINE – elektronicky cez www.sro-start.sk a my vybavíme všetko za vás alebo ak máte zaručený elektronický podpis, tak je možné si živnosť vybaviť aj cez ústredný portál slovensko.sk. Založenie živnosti online vám ušetrí čas i peniaze.

 

Čo všetko stavebné živnosti zahŕňajú

Remeselná živnosť murárstvo:
Táto živnosť zahŕňa vykonávanie murárskych, obkladačských, šamotárskych prác, kladenie keramických podláh pri výstavbe, rekonštrukciách /mimo reštaurátorských prác/ súčasných i historických objektov; odborné hlavne murárske práce zamerané na realizáciu múrov, klenieb z rôznych materiálov, murovanie kanalizačných stôk a nadväzujúcich kanalizačných a vodárenských objektov; zhotovovanie vnútorných a vonkajších omietok, žiaruvzdorných výmuroviek, striekanie (torkretovanie); osadzovanie prefabrikovaných prekladov, schodov, zárubní, okien, zábradlí, rímsových dosák, komínových zostáv a podobne; vykonávanie konštrukcií zo sklobetónu, kyselinovzdorných podláh a obkladov, vykonávanie špeciálnych izolácií historických objektov, zhotovovanie mozaík (výtvarných podľa umeleckého návrhu) i mozaikových obkladov; zhotovovanie zatepľovacieho systému fasád budov vrátane povrchovej úpravy; vykonávanie špeciálnych dlažieb (kamenné dosky, benátska dlažba); obkladačské práce so všetkými druhmi obkladových materiálov vo vzťahu ku živnosti; vykonávanie opráv žiaruvzdorných výmuroviek, vložkovanie komínov keramickými materiálmi.

Voľné stavebné živnosti 
Voľné stavebné živnosti rozdeľujeme do piatich kategórií.

Prípravné práce k realizácii stavby. Zaradzujeme sem napríklad pomocné práce, demolačné práce, výkopové a zemné práce, úprava terénu, montáž dočasných sociálnych zariadení, prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely, odvodňovacie práce, armovacie práce, príprava debnenia, zhotovovanie podporných konštrukcií, montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín, demontáž strešnej krytiny, rozvodov a armatúr. S touto živnosťou môžete vykonávať aj montáž a demontáž nafukovacích hál.
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Ak stavbu garantuje odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci), môžete vykonávať jednoduché stavby, drobné stavby a ich zmeny, inžinierske a pozemné stavby.
Dokončovacie stavebné práce ako napríklad maliarske, natieračské, tapetovacie, sklenárske, betonárske práce. Rovnako obsahujú aj kladenie potrubí, optických káblov, zámkovej dlažby, vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody, vykonávanie protikoróznych nástrekov, kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením, brúsenie drevených podlahových krytín, obkladanie stien suchým spôsobom, montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov, stierkovanie, montáž sadrokartónových dosiek, prestaviteľných priečok, výmenu a osadzovanie okien a parapetov, montáž markíz, okien, žalúzií a pod.
 zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov
stavebné cenárstvo.